Privacybeleid DAGLICHT TOTAAL
https://www.daglichttotaal.nl

Over ons privacybeleid
DAGLICHT TOTAAL geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig 
hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die 
wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor 
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten 
dienstverlening van DAGLICHT TOTAAL. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 
01/01/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande 
versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze 
gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met 
derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en 
hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u 
aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor 
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, 
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware CCVshop
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCVshop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze 
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCVshop heeft toegang 
tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken 
voor een ander doel. CCVshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten 
verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de 
toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCVshop maakt gebruik van cookies om 
technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen 
persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
CCVshop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de 
dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting CCVShop
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van CCVShop. CCVShop verwerkt persoonsgegevens namens 
ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen 
over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. CCVShop heeft passende technische 
en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens 
te voorkomen. CCVShop is
op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze 
partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en 
corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot 
ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processor CCVPay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het 
platform van CCVPay. CCVPay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens 
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. CCVPay heeft passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. CCVPay behoudt zich het recht voor uw 
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan 
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. CCVPay deelt in het geval van een aanvraag voor een 
uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw 
financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot 
de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van CCVPay's 
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. CCVPay bewaart uw gegevens niet langer dan op 
grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen door WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via 
WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze 
gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert 
uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen 
om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te 
laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het 
doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en 
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt 
zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, 
hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met 
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen 
van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek via DHL en derden
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij 
maken o.a. gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor 
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens 
alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers 
inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden Minox
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van 
Minox. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. 
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens 
worden beschermd verzonden en opgeslagen. Minox is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens 
vertrouwelijk behandelen. Minox gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan 
hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het 
doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken 
uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze 
gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij 
u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan 
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot 
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke 
verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze 
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en 
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan DAGLICHT TOTAAL op grond van een wettelijke verplichting worden 
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van 
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons 
binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren 
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons 
aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens 
niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor 
een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve 
verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij 
dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer 
tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten 
met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u 
hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel 
sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons 
reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld 
per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie 
bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij 
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare 
gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens 
op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw 
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze 
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw 
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle 
gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding 
van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw 
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen 
aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw 
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een 
bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw 
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan 
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. 
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging 
dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw 
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek 
met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen 
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende 
e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht 
van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in 
een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van 
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door of in opdracht van DAGLICHT TOTAAL. Als u bezwaar maakt zullen wij 
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw 
bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan 
u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om 
niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij 
verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat 
dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in 
deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken 
voor andere Google diensten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in 
deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter 
altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop 
wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail 
op de hoogte.

Contactgegevens:
DAGLICHT TOTAAL
Hoofdstraat 44
7625 PE Zenderen
Nederland
T (074) 8502099
E verkoop@daglichttotaal.nl
Contactpersoon voor privacyzaken:
Robert de Jong
 
Advies nodig?

Advies nodig?

Neem dan contact op met onze daglichtspecialisten!